Skąd brać środki na działalność organizacji non-profit?

Jak finansować działalność organizacji pozarządowej?

Dla wielu organizacji pozarządowych, jednymi z poważniejszych barier w codziennej działalności są ograniczenia budżetowe. Finansowanie działania fundacji czy stowarzyszenia nie jest sprawą łatwą. Są to przecież organizacje nastawione na realizację celów statutowych, a nie na generowanie zysków. Jednak do zdobycia funduszy na bieżące wydatki każda organizacja pozarządowa ma możliwości, które warto wykorzystywać.

Skąd brać fundusze na realizację projektów?

Stowarzyszenia mogą pobierać składki członkowskie – dla niektórych organizacji tego typu, uzyskane w ten sposób środki mogą stanowić ważne źródło finansowania. Informacje o sposobie pobierania składek muszą się znaczyć w statucie stowarzyszenia, a pieniądze pozyskane w ten sposób muszą być przeznaczone na cele statutowe. Za składki członkowskie stowarzyszenie nie musi odprowadzać podatku, o ile nie są wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej przez stowarzyszenie.

Na realizacje konkretnych projektów organizacje pozarządowe mogą z różnych źródeł pozyskiwać dotacje albo granty. W umowie pomiędzy tzw. donorem, albo sponsorem, określa się szczegółowo warunki na jakich przyznawane są pieniądze. Określa się też cel, czy zadanie, do którego wykonania można pieniądze uzyskane z takiego grantu wykorzystać. Dotacje takie fundacje i stowarzyszenia mogą uzyskać od rządu lub administracji samorządowej – przyznają je urzędy marszałkowskie, urzędy miast i gmin i różne inne instytucje. Fundusze tego typu przyznaje również Komisja Europejska. Sponsorem może być również krajowa lub zagraniczna fundacja.

Jak pozyskiwać sponsorów?

W zamian za środki czy różnego typu wsparcie otrzymywane np. od firm, fundacja oraz stowarzyszenie może promować sponsora. Wzajemne zobowiązanie trzeba uregulować odpowiednią umową, tak, aby tego typu sponsoring nie był uznany po prostu za działalność gospodarczą i świadczenie usług reklamowych. Niemniej jednak rozmaite formy współpracy z firmami, o których fundacja może informować publicznie, mogą być korzystne dla obydwu stron i warto aktywnie poszukiwać sponsorów i zabiegać o ich wsparcie. Zwłaszcza na firmy czy przedsiębiorcy działający na rynku lokalnym, mogą dużo zyskać na takiej współpracy, zwłaszcza, jeśli wspierana przez nie organizacja pozarządowa jest znana i ceniona.

Jak zdobyć dotacje rządowe?

Organizacje pozarządowe mogą się również ubiegać o finansowanie swoich działań przez instytucje rządowe i administracji publicznej. Dotacje ze środków publicznych opisane są w ustawie o finansach publicznych. W polskim prawie dopuszczalne są 3 rodzaje tego typu dotacji: dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe. Tryb przyznawania takich dotacji reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Pożyczki na bieżące wydatki.

Czasami nawet wtedy, gdy organizacja ma zapewnione źródła finansowania, może się okazać, że (np. w przypadku gdy opóźnia się wpłata środków) aby zapewnić sobie płynność finansową organizacja trzeba po prostu na jakiś czas pożyczyć pieniądze. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby organizacja pozarządowa ubiegała się o pożyczkę. Można pożyczyć pieniądze od wyspecjalizowanej w tym instytucji, albo od innej organizacji, która dysponuje odpowiednimi środkami i zgodzi się takiej pożyczki udzielić.