Jak wspierać NGO?

Organizacje pozarządowe – jak możemy je wspierać?

W Polsce działa bardzo wiele organizacji pozarządowych, tzw. organizacji non-profit, których działanie nie jest nastawione na zysk, ale raczej ma służyć wspieraniu wybranego celu. Nazywane często tzw. trzecim sektorem (po administracji publicznej oraz przedsiębiorcach). Organizacje pozarządowe działają na rzecz publicznego interesu, ale powstają z inicjatywy prywatnych osób, które stają się ich założycielami.

Dlaczego warto wspierać organizacje pozarządowe?

Wiele tego typu przedsięwzięć realizuje zgodnie ze swoim statutem bardzo pożyteczne społecznie cele. Warto w miarę możliwości wspierać je w ich działaniach, zwłaszcza te stowarzyszenia i fundacje, których cel statutowy jest nam szczególnie bliski. Jak każdy z nas może wesprzeć wybraną przez siebie organizację?

Podatek dochodowy – 1% należnego podatku możemy przekazać wybranej organizacji pożytku publicznego.

Na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy podatnik, który płaci co roku podatek dochodowy od osób fizycznych, może 1% należnego podatku przeznaczyć na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. W tej chwili wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wybrać OPP, które chcemy wesprzeć, a Urząd Skarbowy przekaże pieniądze na odpowiednie konto bankowe.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że o tego typu finansowanie mogą się ubiegać jedynie organizacje pozarządowe, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego. Status OPP z kolei może uzyskać każda organizacja pozarządowa, która przez co najmniej 2 lata prowadzi działalność w określonych ustawą obszarach pożytku publicznego, oraz która spełni dodatkowe wymagania, głównie odnośnie jawności i kontroli działania organizacji.

Dotacje i darowizny

Stowarzyszenia i fundacje mogą również otrzymywać dotacje (granty) – zazwyczaj są to środki przeznaczone na realizację konkretnego zadania, zgodnego z celem statutowym organizacji. Dotację można otrzymać od administracji publicznej, samorządów, urzędów miast i gmin albo z funduszy europejskich. Finansowanie ze środków publicznych musi spełniać określone prawem rygory.

Każda zarejestrowana organizacja pozarządowa może również zbierać datki i otrzymywać darowizny od osób prywatnych, firm lub innych organizacji. Darowizną taką można przeznaczyć na dowolny cel, no podstawie specjalnej umowy. Osoba, która dokonuje darowizny, może ją sobie potem odliczyć od podatku, o ile dysponuje dowodem wpłaty na konta organizacji. Jeśli mu na tym nie zależy, może wręczyć też darowiznę w gotówce. Jeśli darowizna zostanie przekazana na cele statutowe, organizacja, która ją otrzyma nie musi odprowadzić od niej podatku.

Stowarzyszenia i fundacje mogą również otrzymywać w darach przedmioty (dary rzeczowe) na użytek swój lub do przekazania potrzebującym. Można również wesprzeć taką organizację na wiele innych sposobów – bardzo przydatna jest darmowa praca, czyli tzw. wolontariat, można również dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jeżeli naprawdę chcemy pomóc jakiejś organizacji najlepiej po prostu się z nią skontaktować i zapytać co konkretnie możemy zrobić.