Jakie są główne wydatki organizacji non-profit?

Organizacje pozarządowe – na co wydają swoje pieniądze?

Organizacje pozarządowe w trakcie swojej działalności ponoszą różne koszty. Mimo, iż same nie są nastawione na wypracowanie zysku, muszą przecież płacić za towary, usługi i inne zasoby niezbędne do wykonywania statutowej działalności. Organizacje non-profit zatrudniają pracowników, organizują im stanowiska pracy – wynajmują lokale, kupują sprzęt (komputery, sprzęt biurowy) czy ponoszą koszty związane z wyjazdami służbowymi. Nawet organizacje, które w dużej mierze wykorzystują pracę wolontariuszy, z ich pracą również ponoszą różnego rodzaju koszty.

Pensje pracowników i inne koszty związane z pracownikami.

O tym, w jakim stopniu i jak skutecznie dana organizacja pozarządowa jest w stanie realizować swoje statutowe cele, w dużym stopniu decydują zatrudnieni w niej ludzie – to od ich wiedzy, doświadczenia i umiejętności zależy przecież sposób działania całej organizacji. Od skuteczności pracowników organizacji w dużej mierze zależy przecież powodzenie prowadzonych przez nią projektów. Pensje dla zatrudnianych ludzi bardzo często stanowią dużą część kosztów prowadzenia przez organizację non-profit jej działalności, niezależnie od tego, w jaki sposób zapewnia ona sobie finansowanie.

Praca wolontariuszy również kosztuje. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie precyzuje zresztą, że organizacja non-profit może pokrywać koszty ich szkoleń, ubezpieczeń, podróży służbowych i diet. W ustawie jest także mowa o innych, bliżej nieokreślonych kosztach, które są związane z wykonywaniem przez wolontariusza określonych świadczeń dla NGO. Dzięki temu organizacje pozarządowe mogą na przykład opłacać koszty dojazdów wolontariusza na szkolenie, dzięki któremu będzie w stanie pracować na rzecz danej organizacji i zapewnić mu tam wyżywienie.

Projekty i wspieranie działań społecznych

W oczywisty sposób każda organizacja, która wspiera jakąkolwiek aktywność społeczną, mimo, że robi to za darmo, musi kupować niezbędne materiały. Niezależnie od tego, czy organizuje wyjazdy dla swoich podopiecznych, kursy i szkolenia dla lokalnej społeczności czy cykl wykładów promujących np. zdrowy styl życia – wszelkie tego typu projekty po prostu kosztują. Do jakiejkolwiek aktywności niezbędne są narzędzia, lokale, czasem transport. Bez odpowiednich funduszy ciężko mówić o rzeczywistym wsparciu dla tego typu inicjatyw.

Księgowanie i dokumentowanie kosztów

Wszystkie koszty i wydatki organizacji muszą być należycie udokumentowane, finansowanie działalności organizacji pozarządowych i sposób wydatkowania przyznanych dotacji, środków uzyskanych z datków i darowizn – wszystko to musi być transparentne i czytelne. Każda organizacja musi udokumentować wszystkie swoje wydatki w postaci faktur i rachunków – niezależnie od tego, czy mowa jest o zakupie usług czy towarów, kosztów podróży służbowych czy też o listę płac. Środki uzyskane z dotacji na określony cel nie mogą być użyte na inne cele i musi to mieć potwierdzenie w prowadzonej dokumentacji, tak aby wydatkowanie uzyskanych od sponsora środków nie budziło niczyich wątpliwości.