Organizacja non-profit może prowadzić działalność gospodarczą

Prowadzenie działalności gospodarczej – sposób na finansowanie organizacji

Organizacje pozarządowe funkcjonują w rzeczywistości rynkowej, tak jak wszystkie inne podmioty czy instytucje. Nie zawsze mogą liczyć na środki pochodzące z datków czy darowizn, trudno też w całości oprzeć finansowanie swojej działalności statutowej wyłącznie o dotacje czy darowizny, które uzależniają działalność od widzimisię sponsora. Dlatego też wiele NGO po prostu prowadzi działalność gospodarczą, aby w ten sposób zapewnić sobie fundusze na bieżącą działalność i realizację celów zapisanych w statucie.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność gospodarczą ale zyski z tej działalności muszą być przeznaczone albo na rozwój tej działalności gospodarczej, albo na cele zawarte w statucie organizacji. Nie można tego dochodu wykorzystać w jakikolwiek inny sposób – działalność gospodarcza musi wobec działalności statutowej pełnić funkcję dodatkową, służebną. Organizacja pozarządowa prowadzi działalność gospodarczą po to, by móc realizować swoje cele statutowe. Jednocześnie te działalności nie mogą się pokrywać – nie można czerpać zysków z realizowania działalności pożytku publicznego.

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej, organizacja pozarządowa, która się takiej działalności podejmie, nie może do pracy wykorzystywać wolontariuszy. Oczywiście może z nimi nadal współpracować przy wykonywaniu swoich działań określonych w statucie.

Organizacje pozarządowe i podatki

Organizacje pozarządowe muszą płacić podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek VAT (podatek od towarów i usług). Obowiązują je takie same przepisy podatkowe, jak i każdego innego przedsiębiorcę. Jednocześnie organizacja pozarządowa jest prawnie zobowiązana do prowadzenia szczegółowej księgowości. Prawo narzuca także obowiązek składania do Urzędu Skarbowego oraz do Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdania finansowego za każdy rok prowadzonej przez organizację działalności gospodarczej.

Organizacja pozarządowa nie musi odprowadzać podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli wypracowany przez prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą dochód przeznaczy na cele statutowe, które uprawniają do zwolnienia podatkowego. Zgodnie z ustawą, takiemu zwolnieniu podlegają dochody przeznaczone np. na działalność naukową, oświatową, związaną z ochroną środowiska albo wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia czy też opieki społecznej. Trzeba też zaznaczyć, że obowiązkowi podatkowemu zawsze (mimo opisanego wyżej zwolnienia) podlegają dochody pochodzące z produkcji albo sprzedaży elektroniki, używek (tytoń i alkohol), paliw oraz metali szlachetnych i przedmiotów powstałych i ich udziałem.

Podobnie w przypadku podatku od towarów i usług, organizacje pozarządowe podlegają dokładnie takim samym regulacjom, jak każdy inny podmiot gospodarczy. VAT odprowadza się zgodnie przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to czy dana organizacja jest czynnym płatnikiem VAT, jakie stawki VAT ją obowiązują i czy ma prawo korzystać ze zwolnień VAT w całości reguluje ustawa.